Obligatiile entitatilor raportoare privind spalarea banilor

In conformitatea cu art. 10 din legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele persoane fizice sau juridice:

a)institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine;

b)institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine;

c)administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private;

d)cazinourile;

e)auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila;

f)notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea, potrivit legii, a altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;

g)furnizorii de servicii pentru societatile comerciale si alte entitati sau constructii juridice, altii decat cei prevazuti la lit. e) sau f);

Prin furnizori de servicii pentru societatile comerciale si alte entitati sau constructii juridice se intelege orice persoana fizica sau juridica care presteaza cu titlu profesional oricare dintre urmatoarele servicii pentru terti:

1.constituie societati comerciale sau alte persoane juridice;

2.exercita functia de director ori administrator al unei societati sau are calitatea de asociat al unei societati in comandita ori o calitate similara in cadrul altor persoane juridice sau intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceste functii ori calitati;

3.furnizeaza un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate comerciala, o societate in comandita sau orice alta persoana juridica ori constructie juridica similara;

4.are calitatea de fiduciar in derularea unor activitati fiduciare exprese sau a altor operatiuni juridice similare ori intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceasta calitate;

5.actioneaza sau intermediaza ca o alta persoana sa actioneze ca actionar pentru o persoana, alta decat o societate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care este supusa unor cerinte de publicitate in conformitate cu legislatia comunitara sau cu standarde fixate la nivel international;

h)persoanele cu atributii in procesul de privatizare;

i)agentii imobiliari;

j)asociatiile si fundatiile;

k)alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15 000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.

 

Obligatiile persoanelor desemnate:

 

Persoanele prevazute la art. 10 au obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:

a)la stabilirea unei relatii de afaceri;

b)la efectuarea tranzactiilor ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzactia se realizeaza printr-o singura operatiune sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele;

c)cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, indiferent de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei stabilite in prezenta lege si de valoarea operatiunii;

d)daca exista indoieli privind veridicitatea sau pertinenta informatiilor de identificare deja detinute despre client;

e)la cumpararea sau schimbarea in cazinouri de jetoane a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.

 

Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica obligata sa stabileasca identitatea clientilor va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima de 15.000 euro ori echivalent

Persoanele prevazute la art. 10 au obligatia sa asigure aplicarea prevederilor acestei legi si in cazul activitatilor externalizate ori al celor desfasurate prin agenti.

Institutiile de credit si institutiile financiare trebuie sa aplice proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta cel putin echivalente cu cele prevazute in prezenta lege in toate sucursalele si filialele acestora situate in state terte.

 

(1)Persoanele juridice prevazute la art. 10 vor desemna una sau mai multe persoane, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, impreuna cu natura si cu limitele responsabilitatilor mentionate.

 

(2)Persoanele prevazute la art. 10 lit. a)-d), g)-j), precum si structurile de conducere ale profesiilor liberale prevazute la art. 10 lit. e) si f) vor desemna una sau mai multe persoane, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, si vor stabili politici si proceduri adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor secundare sau operative, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare, pentru a preveni si a impiedica operatiunile suspecte de spalarea banilor sau finantarea terorismului, asigurand instruirea corespunzatoare a angajatilor.

Dispozitiile alin. (1), (2) si nu sunt aplicabile persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 10 lit. k).

Persoanele prevazute la art. 10 ori persoanele desemnate vor raporta Oficiului, in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce para avea o legatura intre ele. Aceste prevederi se aplica si transferurilor externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro.

Persoanele prevazute la art. 10 lit. e) si f) nu au obligatia de a raporta catre Oficiu informatiile pe care le primesc sau pe care le obtin de la unul dintre clientii lor in cursul determinarii situatiei juridice a acestuia ori al apararii sau reprezentarii acestuia in cadrul unor proceduri judiciare ori in legatura cu acestea, inclusiv al acordarii de consultanta cu privire la declansarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent daca aceste informatii au fost primite sau obtinute inainte, in timpul ori dupa incheierea procedurilor.

In cazul persoanelor prevazute la art. 10 lit. e) si f), raportarile se fac catre persoanele desemnate de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale, care au obligatia de a le transmite Oficiului in cel mult 3 zile de la primire. Informatiile se transmit Oficiului nealterate.

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 7 noiembrie 2014)