Reevaluare cladire in scopul impozitarii

Potrivit art. 253 din Codul fiscal, in cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Cota de impozit se stabileste prin hotarâre a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale. In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului - persoana juridica.

 In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre:

a) 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta;

b) 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta .

 

Cota impozitului pe cladiri se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pâna la sfârsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.

Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.

Reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza, de regula, de evaluatori autorizati. conform HG nr. 1553 / 2003,  art.1 din norme.

Acte necesare pentru modificarea in evidentelele fiscale a valorii de impunere a unei cladiri ce se depun la Directia de taxe si impozite locale in cazul reevaluarii sunt urmatoarele: declaratie de impunere (formular tip - 2 exemplare) insotita de urmatoarele documente: Raportul de evaluare (fotocopie);Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, Decizia asociatului unic privind aprobarea inregistrarii in evidentele contabile a rezultatului raportului de evaluare (fotocopie); Balanta analitica aferenta lunii in care a fost inregistrata in evidentele contabile valoarea rezultata in urma raportului de evaluare (fotocopie); Fisa cont 212 - constructii; Fisa cont 211 - terenuri; 

(Autor - Mihaela BODAN, Data: 20 noiembrie 2014)