Calendarul controalelor ITM pentru anul 2021

În decembrie anul trecut ITM a aprobat calendarul acțiunilor de control și campaniilor care vor avea loc în 2021. Acțiunile au în vedere aspecte generale care sunt controlate anual de inspectori, dar se vor regăsi și acțiuni speciale de verificare mai ales în contextul regulilor impuse de pandemie.

 

Acțiunile și campaniile desfășurate de ITM în 2021 se întind pe perioada întregului an, după cum reiese din calendarul publicat și prezentat mai jos. Sunt verificate, desigur, ca în fiecare an, chestiunile ce privesc munca nedeclarată, înregistrările din Revisal, regulile de sănătate și securitate în muncă (SSM), dar și aplicarea unor reguli speciale, în contextul pandemiei, precum și sectoare a căror activitate s-a intensificat în acest context. Iată ce acțiuni și campanii se vor derula anul acesta, în funcție de momentul începerii:

Trimestrul I-IV

 • Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor – cod. CAEț 41, 42, 43. 

 

Motivare: Dintre sectoarele economiei naționale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă (1779) în primul semestru al anului 2020, domeniul construcţii clădiri ocupă poziţia a doua cu 118 accidentați (6,6% din totalul accidentaților), dar și a doua poziţie în ceea ce privește numărul de accidentaţi mortal - 11 accidentaţi mortal (23,1% din totalul accidentaților mortal). Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate în anul 2020, precum și gravitatea acestora, Inspecţia Muncii consideră că se impune intensificarea acţiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în șantierele temporare și mobile. Deși situația epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, a impus instaurarea stării de urgenţă și, mai apoi, instaurarea și prelungirea stării de alertă, activitatea în domeniul construcţiilor a continuat. Grupul ţintă este constituit din angajatorii şi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor (codurile CAEț 41, 42 şi 43). 

 

Un obiectiv al campaniei este creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.

 

Inspectoratele teritoriale de muncă vor mediatiza obiectivele campaniei în mass-media locală și centrală și, în funcţie de condiţiile locale și de situaţia epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, se vor organiza dezbateri, mese rotunde cu angajatori cu activitate din domeniul construcţiilor și cu reprezentanţi ai sindicatelor reprezentative, având ca teme costurile socio-economice ce derivă din nerespectarea prevederilor legale în vigoare. Se vor analiza exemple de accidente de muncă care s-au produs în activităţile de construcţii, precum și măsurile de prevenire care nu au fost luate sau nu au fost respectate și care au condus la producerea acestora. 

 

Un alt obiectiv este de a îndruma angajatorii pentru crearea condiţiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanţii acestora, precum și sindicatele din domeniul construcţiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislaţiei specifice domeniului construcţii, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creșterea nivelului de securitate, precum și la promovarea bunelor practici identificate în campanie. Se va continua implementarea modului de control testat în anul 2020, respectiv, se vor realiza controale la angajatori privind verificarea respectării cerinţelor legale, bazate pe checklist-uri de control în domeniul sănătății şi securității în muncă pentru şantiere temporare sau mobile. Acestea se vor completa pentru fiecare angajator controlat şi se vor arhiva împreună cu documentele de control încheiate pentru fiecare angajator. 

 

Activitatea de control se va axa și pe verificarea modului de realizare a măsurilor dispuse, la termenele stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor efectuate. La încheierea campaniei, se vor analiza rezultatele obţinute și, după caz, se vor valorifica în cadrul acţiunilor ce vor fi întreprinse în anii următori. 

 • Campanie națională de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană. 

 

Motivare: În temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare şi de supraveghere a pieței în ceea ce priveşte comercializarea produselor, Inspecția Muncii, în calitate de autoritate naţională de supraveghere a pieţei are obligaţia clară de a controla într-un mod proactiv produsele puse la dispoziţie pe piaţă. Operatorii economici (producători, importatori, distribuitori) au obligaţia de a coopera cu autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei și de a lua măsuri corective, atunci când acestea sunt necesare. 

 

Supravegherea pieţei are scopul de a garanta că produsele respectă cerinţele în vigoare aplicabile, oferind astfel un nivel de protecţie ridicat al intereselor publice, cum este şi sănătatea și securitatea la locul de muncă, asigurându-se, în același timp, ca liberă circulaţie a produselor nu este limitată într-o măsură mai mare decât cea permisă de legislaţia de armonizare sau de orice altă reglementare relevantă a Uniunii Europene. 

 

Supravegherea pieţei asigură cetăţenilor un nivel de protecţie echivalent în întreaga piaţă unică, indiferent de originea produsului. De asemenea, supravegherea pieţei este importantă pentru interesele operatorilor economici, deoarece contribuie la eliminarea concurenţei neloiale. 

 

Statele membre trebuie să garanteze o supraveghere eficientă a pieţei lor. Acestea sunt obligate să organizeze și să asigure controlul produselor puse la dispoziţie pe piaţă sau importate. 

 

Statele membre trebuie să ia măsurile adecvate pentru a garanta că dispoziţiile în vigoare ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 şi ale altor legislații de armonizare ale Uniunii sunt respectate în cadrul UE și, în special, pentru a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă și utilizarea unor produse neconforme și/sau periculoase. Supravegherea pieţei trebuie să permită, pe de o parte, identificarea, împiedicarea comercializării și retragerea de pe piaţă a produselor periculoase sau a produselor care, din orice alt motiv, nu sunt conforme cu cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene și, pe de altă parte, sancţionarea operatorilor care încalcă legea. 

 

țecesitatea elaborării programului sectorial de control proactiv în domeniul supravegherii pieței este o cerință stabilită în prevederile art. 18 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. 

 

Campania urmăreşte realizarea obiectivelor amintite mai sus, prin acțiuni de conştientizare şi verificare a operatorilor economici (producători, importatori, distribuitori), cu privire la cunoaşterea şi respectarea actelor normative care reglementează introducerea pe piață a produselor din domeniul de competență al Inspecției Muncii. 

 • Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia: construcţii, protecţie și pază, service auto, depozite, comerţ - lanţurile de aprovizionare (încărcare-descărcare), notariate, birou avocatură și de arhitectură. 

 

Motivare: Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege, se impune intensificarea acțiunilor de control în vederea diminuării muncii nedeclarate. 

 

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecințelor sociale şi economice pe care le produce: 

 • persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială; 
 • lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat și la concediu medical; 
 • lipsa accesului la pensie și la indemnizaţie de șomaj; 
 • persoana care prestează munca fără forme legale de angajare, nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului; 
 • angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta; 
 • condiții precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor; 
 • fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuțiilor sociale. 

 

Obiectivele campaniei sunt:

 

 •  identificarea și combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în diferite domenii de activitate, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; 
 • identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor; 
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social; 
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaților în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; 
 • diminuarea consecințelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în diferite domenii de activitate;
 • eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare. În cadrul campaniei se efectuează acţiuni de control la angajatorii care prestează activitate în domeniul în care se desfășoară campania (ex. construcţii, panificaţie, servicii, comerţ, etc.), selectaţi pe zone și din bazele de date disponibile ca instrumente de lucru la nivelul Inspecţiei Muncii (OnRC, REGES, COLUMBO). 

Trimestrul I-II

 • Campanie naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru de către angajatorii cu un număr mai mare de 50 de salariaţi.

 

Motivare: Opţiunea muncii la domiciliu/telemunca a fost impulsionată pe fondul pandemiei, fiind agreată atât de angajatori, cât și de către salariaţi. Odată cu această experienţă, cât și cu tendinţa de digitalizare, în anumite sectoare de activitate, munca de la distanţă va fi mult mai des întâlnită. În aceste condiţii, se impune conștientizarea și verificarea angajatorilor cu privire la aplicarea legislaţiei care reglementează stabilirea unor programe individualizate de muncă, munca la domiciliu, munca în regim de telemuncă. Obiectivul campaniei: - verificarea angajatorilor care utilizează munca telesalariatului, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, cu respectarea condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru această formă de muncă; - îndrumarea și conștientizarea angajatorilor cu privire la modalităţile de aplicare corectă a legislaţiei muncii.

 

Trimestrul I-IV

 • Campanie naţională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare și procedura de înregistrarea agenţilor de plasare forţă de muncă în străinătate, potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Motivare: Migraţia forţei de muncă este un fenomen încă prezent în societatea românească, cetăţenii români apelând la societăţile de intermediere sau la persoane fizice pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate, iar nerespectarea prevederilor legale pentru medierea cetăţenilor români în străinătate poate fi un punct de plecare în constituirea traficului de persoane în scop de muncă, urmate de consecinţe sociale şi economice negative. Obiectivul campaniei este identificarea cazurilor de nerespectare a condiţiilor de funcţionare si a procedurii de înregistrare, de către persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate și conştientizarea acestora cu privire la modalităţile de aplicare și la obligativitatea respectării prevederilor legale incidente. 

Trimestrul III

 • Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia. 

 

Motivare: Utilizarea de către angajatori a forţei de muncă imediată, ieftină și fără asumarea respectării drepturilor lucrătorilor, conduce la apariţia cazurilor de utilizare a muncii nedeclarate prin folosirea zilierilor în alte condiţii decât cele limitativ prevăzute de lege. Obiectivul campaniei este creşterea gradului de conştientizare și verificarea beneficiarilor și a împuterniciţilor acestora, în ceea ce priveşte modalitatea de respectare a condiţiilor legale în care se poate desfășura activitate cu zilieri, vizând totodată diminuarea consecințelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea legislaţiei incidente. Se efectuează acţiuni de verificare în vederea eliminării neconformităților constatate, și totodată se realizează îndrumarea beneficiarilor cu privire la modalităţile de aplicare a legislaţiei incidente.

 

Trimestrul I-IV

 • Campanie naţională pentru verificarea modului de respectare a dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă de către agenţii de muncă temporară/utilizatorii salariaţilor temporari și a dispoziţiilor H.G.nr.1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporar, cu modificările și completările ulterioare.

 

Motivare: Activitatea de ”leasing de personal” desfășurată de agenţii de muncă temporară, prin punerea la dispoziţia utilizatorilor români sau străini a unor persoane în baza contractelor de muncă temporare, reprezintă un segment important pe piaţa muncii din România, aflat în creștere. 

 

Obiectivul campaniei: 

 

 • creşterea gradului de conştientizare a agenților de muncă temporară, a utilizatorilor şi a salariaților temporari în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile și diminuarea consecințelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenții de muncă temporară și de către utilizatori a prevederilor legale în domeniul de referinţă; 
 • verificarea respectării de către agenții de muncă temporară, care au obiect de activitate principală ”Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului” cod CAEN 7820, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, referitoare la: contractele de punere la dispoziție, contractele de muncă temporară, registrul general de evidență a salariaților.

 • Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul - activităţi de poștă și de curier – cod CAEN 53 precum și de către angajatorii care desfășoară activităţi ca servicii externe de prevenire și protecţie - cod CAEN 7490. 

 

Motivare: În contextul existenţei pandemiei cu COVID-19 activitatea de curierat a luat amploare. Având în vedere specificul acestei activităţi, este dificilă verificarea condiţiilor în care lucrătorii prestează munca, aceasta desfășurându-se în condiţii susceptibile utilizării muncii nedeclarate, precum și încălcării altor prevederi legale din domeniul relaţiilor de muncă. De asemenea, având în vedere condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatorii care prestează servicii externe de prevenire și protecţie pentru alţi angajatori, este necesară verificarea condiţiilor în care prestează activitatea și propriilor salariaţi. Se impune verificarea modului în care angajatorii care desfăşoară activitățile menţionate mai sus respectă dispoziţiile legale în domeniul relaţiilor de muncă. 

 

Obiectivele campaniei: 

 

 • Creşterea gradului de conştientizare și verificarea angajatorilor care desfăşoară activităţi specifice în cele două domenii menţionate, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, cu precădere în încheierea și executarea contractelor individuale de muncă cu timp parţial. Îndrumarea și conștientizarea angajatorilor cu privire la modalităţile de aplicare corectă a legislaţiei muncii. 

 • Acţiune de control privind obligaţiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securităţii și protecţia lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafaţă, diviziunile CAEN 05, 07, 08.

 

Motivare: Creșterea numărului de accidente de muncă, precum și gravitatea acestora, impun intensificarea acţiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă, precum și a modului în care angajatorii realizează, în industria extractivă de suprafaţă, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă. 

 

În activitatea de exploatare la suprafață-cariere, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt: 

 • Riscuri legate de echipamentele de muncă (echipamente de muncă nedotate cu protecţii care să prevină pătrunderea personalului în raza lor de acţiune); 
 •  Incendii provocate de blocarea funcționării benzilor transportoare şi a altor utilaje de transport al substanțelor minerale utile, cât şi de subdimensionarea cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje; 
 • Riscuri legate de nerespectarea monografiei de lucru la locurile de muncă din cariere. Datorită riscurilor specifice acestei activități este necesară atât o instruire adecvată, precum şi o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al activității de inspecție să permită o îmbunătățire a securităţii și sănătăţii la locul de muncă. 

 

În urma controalelor desfăşurate de către inspectorii de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă s-au desprins o serie de neconformități după cum urmează: 

 

 • Nu se efectuează informarea lucrătorilor asupra riscurilor de la locurile de muncă; 
 • Nu se acordă echipamente individuale de protecție corespunzătoare riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională; 
 • Nu sunt stabilite măsuri de protecție împotriva electrocutării prin atingere directă la unele echipamente de muncă; 
 • Echipamentele de muncă nu sunt dotate cu dispozitive de protecție. Sistemele de comandă ale echipamentelor de muncă nu sunt marcate corespunzător; 
 • Nu sunt elaborate instrucțiuni proprii de securitate a muncii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților şi ale locurilor de muncă și nu este asigurat cadrul organizatoric pentru activitatea de protecție şi prevenire a riscurilor profesionale; 
 • Nu se controlează modul în care măsurile stabilite în planul de prevenire şi de protecție sunt cunoscute şi se aplică de către toți lucrătorii; 
 • Căile de acces şi ieşirile în caz de urgență nu sunt menținute în mod permanent libere; 
 • Lipsa avizelor ISCIR pentru echipamentele de muncă de ridicarea sarcinilor.

Trimestrul II-III

 • Acţiune de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit măsurile pentru normalizarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite.

 

Motivare: În conformitate cu prevederile art. I(5) din Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, al căror termen de valabilitate era data de 31 decembrie 2018, își mențin valabilitatea până la 1 septembrie 2021, dată până la care angajatorii au obligația de a normaliza condițiile de muncă. Acţiunea de control își propune verificarea modului în care angajatorii și-au respectat obligaţiile de normalizare a condiţiilor de muncă în conformitate cu prevederile legale și cu planurile întocmite, precum și pentru a avea o situaţie actualizată a acestor locuri de muncă.

 • Acţiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier.

 

Motivare: Transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate în care se accidentează un număr mare de lucrători, cu o gravitate semnificativă a accidentelor de muncă. O pondere mare în numărul accidentaţilor în muncă, o au lucrătorii care se accidentează în condiţiile în care vehiculul se oprește sau în timpul operaţiunilor de încărcare și descărcare la sediul angajatorului beneficiar al transportului. Prevenirea acestor accidente este o problemă care trebuie soluţionată, având în vedere numărul de vehicule și tonajul de marfă transportat în fiecare an. O mai bună coordonare a acţiunilor de prevenire între angajatorii implicaţi, precum și între lucrătorii care au diferite sarcini de muncă este esenţială pentru a preveni acest tip de accidente.

 

Riscurile identificate în activitatea de control și de cercetare a evenimentelor:

 

 •  Manipularea manuală (transport de sarcină) este cauza principală accidentelor de muncă și a bolilor profesionale (afecţiuni musculo-scheletice) pentru conducătorii auto, precum și pentru personalul desemnat pentru activităţi de încărcare/descărcare; 
 • Căderile de la înălţime, care apar de obicei în timpul ascensiunii și coborârii în și din cabină, remorcă, sau de pe cheiurile de încărcare/descărcare și căderile de la același nivel. Aceste riscuri sunt prezente în următoarele patru faze distincte: 
 • Intrare și trafic pe teritoriul angajatorului beneficiar; 
 • Sosire și parcare pe zona de încărcare și descărcare;
 • Operaţiuni de încărcare și descărcare specifice mărfurilor transportate; 
 • Plecare din zona încărcare și descărcare. 

 

Acţiunile campaniei își propun să identifice dacă beneficiarul și transportatorul: 

 

 • au identificat aceste riscuri, asociate operaţiunilor de încărcare/ descărcare; 
 • au elaborat un plan de prevenire și protecţie specific și dacă au stabilit măsurile preventive care trebuie implementate; 
 • au implementat măsurile dispuse. 

 

Obiectivul prioritar al acţiunii este de a conștientiza angajatorii implicaţi asupra necesităţii de a lua în considerare specificul activităților de încărcare/descărcare, precum și de: 

 

 • a coopera în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă; 
 • a-și coordona acțiunile în vederea protecției lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale; 
 • a se informa reciproc despre riscurile profesionale; 
 • a informa lucrătorii şi/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale. 

 

Totodată acţiunea își propune promovarea bunelor practici întâlnite. În acest sens, rezultatele acţiunii vor fi analizate în vederea valorificării la nivel naţional.

 • Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere. 

 

Motivare: Din analiza dinamicii accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2017 - 2019, a rezultat faptul că în silvicultură şi exploatare forestieră nu numai că numărul accidentelor de muncă s-a menținut la un nivel ridicat, dar acesta a crescut sensibil de la un an la altul, astfel:  

 

 • în 2017 – 81 accidente de muncă din care 13 mortale;  
 • în 2018 – 85 accidente de muncă din care 15 mortale;  
 • în 2019 – 86 accidente de muncă din care 12 mortale; 

 

În anul 2020 (6 luni) s-au înregistrat deja 44 accidente de muncă din care 12 mortale. Obiectivul acțiunii vizează în principal următoarele aspecte:  

 

 • Controlul angajatorilor din domeniile silvicultură şi exploatări forestiere, având în vedere numărul mare de accidente de muncă, înregistrate în perioada 2017 - 2020, verificându-se modul de respectare a prevederilor legale în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă în ceea ce priveşte modul de utilizare a echipamentelor de muncă, precum și respectarea tehnologiilor în activităţile din parchetele de exploatare şi pe drumurile forestiere. 
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaților, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății şi securității în muncă şi luarea tuturor măsurile necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă. Din controalele efectuate în teren, sesizările/reclamațiile primite de către inspectoratele teritoriale de muncă şi din datele statistice existente la nivelul Inspecției Muncii, a reieşit faptul că unul din domeniile în care predomină un număr mare de accidente de muncă este cel din silvicultură şi exploatări forestiere. Acțiunea se va desfăşura în trimestrul I şi IV al anului 2021, când activitatea de exploatare forestieră se desfăşoară la cote maxime şi în condiții deosebite de iarnă. 

Trimestrul IV

 • Acţiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

 

Motivare: Obiectivul acestei campanii este identificarea şi verificarea agenților economici care desfăşoară activități de deținere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare. Desfășurarea acestei acţiuni este motivată de faptul că în perioada de sărbători se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse de utilizarea articolelor pirotehnice. 

 

În cadrul acţiunii se preconizează controale la majoritatea deţinătorilor de astfel de articole pentru a se verifica dacă: 

 

 • aceştia sunt autorizați conform legii de către Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspectoratul Județean de Poliție, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti; 
 • mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege; 
 • transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale; 
 • depozitarea acestora este conformă; 
 • nu sunt depăşite cantitățile aprobate pentru a fi depozitate; 
 • articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucțiuni de utilizare în limba română. 

 

Inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă vor stabili relații directe cu alte instituții cu competenţă în domeniu, cum sunt Primăriile locale, Poliția, IGSU. 

 

În cadrul controalelor la sediul societății şi la punctele de lucru, inspectorii de muncă vor urmări: 

 

 • verificarea organizării societății şi a punctelor de lucru; 
 • verificarea documentelor la sediul societății: autorizația de deținere a obiectelor artizanale şi de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice, registrul de evidență, autorizația de depozitare (dacă este cazul), carnetul de autorizare a pirotehniştilor şi a celor ce efectuează vânzarea; 
 • verificare efectivă a modului de desfășurare a activităţilor cu obiecte pirotehnice şi de distracţie.

Trimestrul I-II

 • Acţiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora.

 

Motivare: Acţiunea se subscrie campaniei SLIC (Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii) ”Better enforcing requirements aiming to prevent exposures to risk factors causing musculoskeletal disorders (MSDs) - O mai bună aplicare a cerinţelor care vizează prevenirea expunerilor la factorii de risc care provoacă afecţiuni musculo-scheletice – AMS.” 

 

Campania SLIC, ce se va desfășura pe parcursul a trei ani (2020-2022), va contribui la sensibilizarea angajaţilor și angajatorilor, la creșterea schimbului de informaţii, practici și experienţe în domeniul prevenirii afecţiunilor musculo-scheletice. O campanie SLIC anterioară (2008-2009) a abordat afecţiunile musculo-scheletice și riscurile ergonomice legate de manipularea manuală a încărcăturilor. Mai mult, la cea de-a 74-a sesiune plenară a SLIC de la Sofia, Comitetul și-a exprimat dorinţa de a continua să lucreze pe această temă. 

 

Prin urmare, și în deplină concordanţă cu priorităţile și obiectivele cheie identificate în Comunicarea privind securitatea și sănătatea în muncă în Uniunea Europeană și Cadrul strategic OSH al UE, campania SLIC 2020-2022 va aborda din nou tema prevenirii afecţiunilor musculo-scheletice legate de muncă. 

 

Acţiunea se adresează angajatorilor din sectorul public și privat din mai multe sectoare de activitate, sectoare ce au un număr însemnat de locuri de muncă cu probabilitate mare de apariţie a afecţiunilor musculo-scheletice. 

 

Acţiunea vizează în principal: 

 

 • furnizarea de informații legate de apariţia afecţiunilor musculo-scheletice la diferite locuri de muncă; 
 • promovarea utilizării unor instrumente simple şi practice pentru angajatori și lucrători în vederea identificării și gestionării problemelor generate de AMS; 
 • recomandări privind monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor, reabilitarea și reintegrarea acelora care suferă de aceste afecţiuni.

Trimestrul I-IV

 • Acțiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători).

 

Motivare: Potrivit datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică, ponderea cea mai importantă din totalul întreprinderilor din România o reprezintă microîntreprinderile (0-9 lucrători). Astfel, din ultimele date furnizate în Anuarul statistic al României 2019, rezultă că în anul 2018 funcționau 1.003.365 microîntreprinderi, respectiv 93,11% din totalul întreprinderilor din România. 

 

Având în vederea ponderea semnificativă a microîntreprinderilor în economie și ţinând seama de specificitatea acestora, de faptul că se confruntă adesea cu resurse limitate, cu riscuri profesionale care nu sunt cunoscute/evaluate, precum și de faptul că nu întotdeauna se aplică măsuri adecvate de prevenire şi protecție, acţiunea urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerințelor legale din domeniul securității şi sănătății în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situației actuale a activităților de prevenire şi protecție realizate în microîntreprinderi. 

 

Acţiunea are ca obiectiv principal monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în microîntreprinderi, luând în considerare faptul că o mai bună implementare a legislației în domeniul securității şi sănătății în muncă determină îmbunătățirea condițiilor de muncă şi reducerea numărului de accidente de muncă şi boli profesionale.

 • Acțiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus. 

 

Motivare: În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, determinată de răspândirea noului coronavirus, este necesară implementarea, de către angajatori, a unor măsuri specifice la locurile de muncă, pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, a lucrătorilor şi a altor participanți la procesul de muncă. 

 

Pe perioada stării de alertă pe teritoriul României, pentru asigurarea unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu noul coronavirus, angajatorii şi lucrătorii trebuie să respecte măsurile prevăzute în Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activității la locul de muncă în condiții de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă şi în Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măştii de protecție, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. 

 

Acţiunea are ca obiectiv principal verificarea respectării prevederilor legale privind prevenirea şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

 

Trimestrul III-IV

 • Acţiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul prestărilor de servicii.

 

Motivare: Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege se impune intensificarea acțiunilor de control în vederea diminuării muncii nedeclarate. 

 

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecințelor sociale şi economice pe care le produce: 

 • persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială; 
 • lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat și la concediu medical;  
 • lipsa accesului la pensie și la indemnizaţie de șomaj; 
 • persoana care prestează munca fără forme legale de angajare, nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului; 
 • angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta; 
 • condiții precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor; 
 • fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuțiilor sociale. Obiectivele acestei acţiuni sunt: 
 • identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul prestărilor de servicii, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; 
 • identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicația REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social; 
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaților în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; 
 • diminuarea consecințelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul prestărilor de servicii, a prevederilor legale menționate; 
 • eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare. În cadrul acestei acţiuni se efectuează controale la angajatorii care prestează activitate în domeniul prestărilor de servicii selectaţi din bazele de date disponibile ca instrumente de lucru la nivelul Inspecţiei Muncii (ONRC, REGES, COLUMBO).

Trimestrul I-IV

 • Acțiune de informare și conștientizare cu privire la modul în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidenţă a zilierilor conform prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi completată. 

 

Motivare: Registrul electronic de evidenţă a zilierilor se înfiinţează în baza prevederilor articolului 4^1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor.

 

Datorită impactului completărilor legislative aduse Legii nr. 52/2011, cât și pentru susţinerea activităţii ce derivă din aplicarea legii, în cadrul Inspecţiei Muncii s-a hotărât elaborarea aplicaţiei informatice ce reglementează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, oferindu-se astfel beneficiarilor sau reprezentanţilor acestora un sistem informatic prin intermediul căruia aceștia să înfiinţeze, să completeze și să transmită registrul menţionat anterior. 

 

Realizarea registrului electronic de evidenţă a zilierilor: 

 

 • are ca efect reducerea birocraţiei, beneficiarii sau reprezentanţii acestora nu se vor mai deplasa lunar la sediile inspectoratelor teritoriale de muncă pentru depunerea registrelor de evidenţă a zilierilor în format letric; 
 • are ca rezultat evidenţierea mai ușoară și corectă a zilierilor și a beneficiarilor de lucrări, reducerea considerabilă a timpul necesar înscrierii în registre a zilierilor și de transmitere a acestora (realizându-se on-line), reducerea timpului pe care inspectoratele teritoriale de muncă îl alocă pentru centralizarea la nivel naţional a datelor transmise de beneficiari. Implementând acest sistem electronic de declarare, la nivelul Inspecţiei Muncii va exista o evidenţă informatizată a datelor referitoare la situaţia zilierilor, putându-se realiza rapoarte și analize în timp real. 

 

Acţiunea se va realiza, în principal, prin: 

 

 • sesiuni de informare/seminarii/mese rotunde, organizate de inspectoratele teritoriale de muncă, la care vor participa reprezentanţi ai angajatorilor; 
 • acordarea de suport teoretic și practic la sediul ITM; 
 • comunicarea mesajelor de informare și conștientizare prin mass-media locală. 

 • Acţiune de informare și verificare a angajatorilor cu privire la registrul general de evidenţă a salariaţilor. 

 

Motivare: 

 • acţiune de verificarea a angajatorilor cu privire la respectarea prevederilor H.G. nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
 • acţiunea de informare a angajatorilor referitor la modificările legislative care implică înregistrările în registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
 • îndrumarea angajatorilor cu privire la respectarea legislaţiei aplicabile, conștientizarea angajatorilor asupra importanţei respectării prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor, consecinţele asupra drepturilor salariaţilor; 
 • sesiuni de informare/seminarii, organizate de inspectoratele teritoriale de muncă, la care vor participa reprezentanţi ai angajatorilor; 
 • acordarea de suport teoretic și practic la sediul ITM; 
 • comunicarea mesajelor de informare și conștientizare prin mass-media locală. 

 • Acţiune de informare și verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Motivare: Controlul angajatorilor care au cel puţin 21 de salariaţi și care nu au înregistrat contract colectiv de muncă, cu privire la respectarea prevederilor art.129 din Legea nr.62/2011.

 • Acțiune de informare și conştientizare a cetăţenilor români aflaţi în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor legale. 

 

Motivare: În contextul în care tot mai mulţi români optează să muncească în străinătate, cu precădere în statele europene, pentru protecţia acestora se impune desfășurarea de activităţi de informare publică. 

 

Obiectivul acţiunilor: Conștientizarea cetăţenilor români care doresc să muncească în străinătate privind riscurile la care se pot expune, în condiţiile în care, pentru obţinerea unui loc de muncă în afara ţării, apelează la persoane fizice sau aplică prin intermediul netului sau a anunţurilor publicitare din presa scrisă. 

 • Acțiune de informare și conştientizare a cetăţenilor străini aflați pe teritoriul României, cu privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca lucrători în România.

 

Motivare: Activitățile de informare publică consolidează gestionarea fenomenului migrației cetățenilor străini non UE în România și conduc la o migrație legală în beneficiul tuturor părților, respectiv societatea românească și imigranți, obiective avute în vedere prin Strategia națională privind imigrația.

 

Obiectivul acțiunilor: Informarea agențiilor economici cu privire la condițiile legale în care străinii pot presta activități lucrative pe teritoriul României, precum și în ceea ce privește drepturile și obligațiile ce le revin în calitate de angajatori.

 

Sursă: https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/187880/Program+cadru+de+ac%C5%A3iuni+al+Inspec%C5%A3iei+Muncii+pe+anul+2021/74f8ad22-06c0-4ed7-8e98-7e55a02d12ab