Noutățile aduse Codului Fiscal pentru anul 2021

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 din 21 decembrie 2020. Formă aplicabilă la 24 decembrie 2020.

 

Aceasta a adus o serie de modificări importante Codului Fiscal, câteva dintre aceste modificări care sunt de interes pentru angajatori ar fi următoarele:

 

 1. Venituri și avantaje de natură salarială

 • Regimul avantajelor primite de la terți

 

Începând cu luna ianuarie 2021, se includ în categoria avantajelor salariale și cele primite de la terți (în bani sau în natură) ca urmare a unei relații contractuale între părți, iar obligația de calcul, reținere, plată și declarare a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale revine:

 • angajatorului-rezident fiscal român, când avantajele în bani și în natură sunt acordate de alte entități decât acesta și plata se efectuează prin intermediul angajatorului; 
 • plătitorilor de venituri-rezidenți fiscali romani, când avantajele în bani și în natură sunt acordate de alte entități decât angajatorul, în situația în care acestea din urma sunt rezidenți fiscali români.

 

Dacă plătitorii avantajelor în bani sau în natura de la terți nu sunt rezidenți fiscali romani, se aplica reguli specifice acestei categorii, și anume:

 

În cazul contribuabililor care obțin avantaje în bani și/sau în natură de la terți care nu sunt rezidenți fiscali romani, impozitul se calculează, se declară și se plătește de către contribuabil. Prin excepție, angajatorul rezident poate opta pentru calcularea, reținerea și plata impozitului pe venit datorat.

 

Rezidența în România a persoanei juridice străine se stabilește de către organul fiscal central competent pe baza chestionarului «Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România»

 • Venituri neimpozabile, scutite de CAS și CASS:

 

Începând cu luna ianuarie 2021 se adaugă ajutoarele pentru adopție în lista ajutoarelor neimpozabile și scutite de contribuții pe care le poate oferi angajatorul.

Astfel, sunt scutite de impozit (și de plata CAS și CASS):

 

 • ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere/adopție, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, cât și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihna, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de munca.

 

În cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile (și scutite de CAS și CASS), în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoana în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depășește 150 lei:

 

 • cadouri oferite salariaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
 • cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
 • cadouri oferite salariaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

 

Începând cu luna ianuarie 2021 se introduce un plafon pentru scutirea de impozit și contribuții în cazul contravalorii serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de munca. Acestea sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depășește într-un an fiscal nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate. Cuantumul acestor avantaje nu era limitat anterior.

 

țu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale și finanțate din buget, cu excepția contravalorii serviciilor turistice și a indemnizațiilor de vacanță acordate potrivit legii.

 

 • Începând cu luna ianuarie 2021, se scot din sfera contribuțiilor sociale sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților. Acestea au fost scutite de la plata impozitului pe venit anterior, fiind introduse la 09/11/2020 prin Legea 239/2020.
 • Începând cu luna ianuarie 2021, sunt exceptate de la impozit și contribuții sociale sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemunca pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apa și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern.

 

Scutirea se aplica în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizica desfășoară activitate în regim de telemunca.

 

Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative;

 

Cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemunca pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

 

Angajații microintreprinderilor care utilizează autoturismele societății și în scop personal nu sunt impozitați pentru acest avantaj. De asemenea, nu se rețin contribuții CAS și CASS. (Scutirea se aplică începând cu luna ianuarie 2021)

 

Plafonul neimpozabil pentru primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, devine echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana.

 

Reglementarea anterioară se referea la un nivel anual care nu depășește echivalentul în lei al sumei de 400 euro, fără să facă mențiunea că acest prag se aplică pentru fiecare persoană în parte.

 

Începând cu luna ianuarie 2021, avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se afla în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu, de urgență sau de alertă, potrivit legii – sunt scutite de impozit și contribuții sociale.

 

Scutirea exista și înainte, însă doar dacă aceste avantaje se acordau în cazul instituirii stării de urgență sau de asediu și nu se puteau aplica în contextul actual (al stării de alertă).

 

Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021, nu se datorează impozit și contribuții sociale pentru acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică.

 

Rămâne în vigoare și scutirea de la plata impozitului și a contribuțiilor pentru contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru angajați, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii. Prevăzută de Ordonanță de urgență 181/2020 și introdusă în Codul fiscal la 26.10.2020.

 

Modificări privind domeniul construcțiilor:

 

Începând cu luna ianuarie 2021, se aliniază și tratamentul fiscal al veniturilor asimilate veniturilor de natura salarială, cum ar fi veniturile din contractele de management, în cazul în care acestea sunt realizate la companii din domeniul construcțiilor, așa cum sunt definite de Codul Fiscal la art. 60, pct. 5.

 

Astfel, aceste venituri vor fi scutite de la plata contribuției sociale de sănătate și li se aplica procentul diminuat cu 3,75 puncte procentuale în cazul contribuției de asigurări sociale (pensii). Anterior prezentei legi aceste venituri erau scutite doar de la plata impozitului pe venit.

 

Așadar, în urma modificărilor aduse de legea 296/2020, atât veniturile din salarii în baza unor contracte individuale de munca, cât și veniturile asimilate salariilor (cum ar fi cele obținute în baza contractelor de management) sunt:

 

 •  scutite de impozitul pe venituri din salarii și asimilate salariilor, în condițiile art. 60 pct. 5 din Codul Fiscal
 •  scutite de la plata CASS
 •  plătesc CAS diminuat cu 3,75 puncte procentuale

 

De asemenea, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5, veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice. Prevederea se aplica până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv. –anterior, aceasta scutire se aplica doar pentru veniturile obținute în baza contractelor individuale de munca.

 

Calculul deducerii personale

 

Modificarea vizează stabilirea deducerilor personale – mai exact, modul în care se aplică rotunjirile.

 

Înainte de modificare, la deducerea personală de bază se aplica o regulă specială de rotunjire: sumele erau calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracțiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei. După modificare, se aplică regula generală: neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani inclusiv și majorarea la leu a fracțiunilor ce depășesc 50 de bani. Aceasta este regula generala pentru stabilirea sumelor fixe, prevăzută de Legea 296/2020.

 

 1. Acordarea de salarii/diferențe de salarii sau reintegrarea în munca în baza unor hotărâri judecătorești

 

În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/diferențe de salarii în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se referă și se utilizează cotele de contribuții de asigurări sociale/ asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioada. Contribuțiile se calculează, se rețin la data efectuării plății și se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.

 

țu se modifică modalitatea de calcul al contribuțiilor sociale sau a impozitului în aceste situații. Modificarea constă în faptul că acest calcul se va efectua și dacă acordarea sumelor respective s-a dispus printr-o hotărâre judecătorească definitivă, dar executorie. Acestor sume li se aplică regulile de impunere proprii veniturilor din salarii și asimilate salariilor.

 

 1. Declarația unică

 

Termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și termenul de plata al acestora, vă fi data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor (în loc de 15 martie).

 

Prevederea se aplică începând cu veniturile realizate în 2020. Prin urmare, 25 mai 2021 este termenul de declarare pentru anul 2020. Douăzeci și cinci mai este și termenul pentru declararea și plata contribuțiilor sociale, pentru activitate desfășurată în străinătate, de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori etc.

 • Contribuțiile sociale, pentru activitate desfășurată în străinătate, de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori etc.

 

Persoanele fizice care realizează venituri reprezentând remunerații, indemnizații și alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani și/sau în natură, obținute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanți în adunarea generala a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare pentru activitatea desfășurată în străinătate la angajatori/plătitori de venituri care nu au sediul permanent și nu sunt rezidenți fiscali în România, au obligația:

 

 •  Să calculeze și să plătească Contribuția de asigurări de sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate până la termenul de depunere a Declarației unice.

 

Baza anuala de calcul al contribuției de asigurări sociale (și al contribuției de asigurări sociale de sănătate) o reprezintă câștigul brut realizat din venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

 

 • Să depună declarația Unică până la data de 25 mai. 

 

 1. Formularul 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”

 

țoul termen pentru depunerea formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” este 25 mai.

 

 1. Modificări privind aspecte fiscale internaționale - Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii

 

Pentru a se acorda creditul fiscal/ scutirea este necesară dovedirea plății impozitului în străinătate. Vechea reglementare prevedea că dovada se face cu un document justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv.

 

Conform modificării aduse, dacă autoritatea competentă a statului străin nu eliberează un document justificativ privind plata impozitului în străinătate, poate fi utilizat pentru acordarea creditului fiscal/a scutirii și:

 

 • documentul eliberat de către plătitorul de venit/agentul care reține la sursa impozit în statul străin
 • copia declarației fiscale depuse la autoritatea competenta străină, însoțită de documentația care atesta plata acestuia (în cazul veniturilor pentru care nu se realizează reținerea la sursă)

 

 1. Modificări privind impozitul datorat de persoana fizică nerezidentă

 

 •  Persoana fizică nerezidentă care are centrul intereselor vitale ale acesteia amplasat în România este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu prima zi în care declară că centrul intereselor vitale se afla în România.
 • Persoana fizică nerezidentă care este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat,este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu prima zi a sosirii în România.

 

Vechiul act normativ prevedea, în ambele cazuri, că aceste persoane vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu data de la care acestea devin rezidente în România. Modificarea va fi implementată de la 1 ianuarie 2021.

Sursă: https://www.calculatorvenituri.ro/noile-modificari-aduse-codului-fiscal-incepand-cu-anul-din-perspectiva-angajatorilor

Expertiza pe care te poți baza. Contactează-ne! 

Dezvoltăm afaceri puternice și stabile. Testează-ne!

Impasul tău, provocarea noastră. Nu ezita!