OMFP nr. 58/2021 – Noutăți în depunerea situațiilor financiare

Act normativ: Ordinul MFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

 

În vigoare: de la 21 ianuarie 2021

Publicare:  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 21 ianuarie 2021

 

Principalele prevederi

 

Cine aplică acest ordin

 

 1. a) entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

 

 1. b) entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Câteva precizări speciale

 

Pentru exercițiul financiar al anului 2020, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

Începând cu exercițiul financiar al anului 2021, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

 

Pentru scopuri contabile, entitățile pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare. Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

 

Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fară personalitate juridica ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridica cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.

 

Precizări privind societățile în lichidare

 

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o raportare contabila anuala.

 

Ce entități nu întocmesc situații financiare

 

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității.

 

Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.

 

Câteva aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare

 

Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publica, potrivit legii, în limba romana și în lei. Aceasta unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.

 

Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corecta în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.

 

De reținut! țecompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Bilanț", respectiv "Bilanț prescurtat", cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

 

Situațiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii. Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

 

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea generala a acționarilor/asociaților.

 

În baza art. 185 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în format hârtie și în format electronic sau numai în forma electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat, situațiile financiare anuale aprobate, însoțite de documentele prevăzute de lege.

 

Entitățile pot depune situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, în format hârtie și în format electronic, la registratură unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili, sau numai în forma electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. Entitățile depun situațiile financiare anuale la registratură unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor, semnate potrivit legii.

 

În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în format hârtie și în format electronic sau numai în forma electronică, semnate cu certificat digital calificat, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține prima pagina din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor, semnată, potrivit legii, precum și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de entități, toate acestea fiind scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierele zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor conține parola.

 

Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

 

 1. Pentru entitățile care aplica Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare

 

Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin doua dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 

 1. a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 

 1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.

 

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin. Microentitatile prezinta informații potrivit pct. 576 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentitatilor și care nu depășesc limitele a cel puțin doua dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 

 1. a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 

 1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 3. note explicative la situațiile financiare anuale.

 

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

 

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

 

Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin doua dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 

 1. a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 

 1. bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 3. situația modificărilor capitalului propriu;
 4. situația fluxurilor de trezorerie;
 5. notele explicative la situațiile financiare anuale.

 

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4.

 

În vederea raportării unitare a informațiilor, bilanțul/bilanțul prescurtat vă purta simbolul "cod 10", iar contul de profit și pierdere/contul prescurtat de profit și pierdere simbolul "cod 20".

 

În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situațiile financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situațiile financiare anuale prevăzute la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Respectivele situații financiare anuale fac obiectul auditului statutar.

 

Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin doua dintre următoarele trei criterii:

 

 1. a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
 2. b) cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;
 3. c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

 

Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplica atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. Totodată, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.

 

 1. Pentru entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare

 

Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 se efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare (Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare).

 

Pentru exercițiul financiar al anului 2020, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2020 se procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează și se înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și se obține balanță de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.

 

Balanță de verificare cuprinzând informații determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS sta la baza întocmirii situațiilor financiare anuale, precum și a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

Situațiile financiare anuale se auditează potrivit legii.

 

Modificări în Reglementările contabile

 

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

 1. În planul de conturi general, cuprins la pct. 594, se elimina conturile 5126 "Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)" și 5127 "Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)".

 

 1. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor", preambulul funcțiunii contului 106 "Rezerve" se modifică și va avea următorul cuprins:

 

"Contul 106 «Rezerve»

 

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve.

 

Contul 106 «Rezerve» este un cont de pasiv.

 

În creditul contului 106 «Rezerve» se înregistrează:

 

- profitul realizat în exercițiul financiar curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129); . . .".

 

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

 1. În planul de conturi cuprins la punctul 196, precum și în tot cuprinsul reglementărilor se elimina contul 406 "Datorii din operațiuni de leasing financiar (P)".
 2. În planul de conturi cuprins la punctul 196 se elimina conturile 5126 "Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)" și 5127 "Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)".

 

Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

- În planul de conturi general, cuprins la punctul 344, precum și în tot cuprinsul reglementărilor se elimina conturile 5126 "Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)" și 5127 "Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)".

 

Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

 

 1. a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
 2. b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

 

Cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate depun situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplica și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

Important! La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2020, cu excepția art. 13 și 14 din același act normativ.